برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (1255)

1-1-3 شرایط وصول طلب به استناد اسناد رهنی و لازم الاجراء………………………………………………..802-1-3 آئین اقدامات اجرائی از طریق اجراهای ثبت………………………………………. ……………………….831-2-1-3 تقاضانامه و نحوه صدور اجرائیه………………………………………. …………………………………..842-2-1-3 ابلاغ اجرائیه و ترتیب اجرا………………………………………. ………………………………………….873-2-1-3 ارزیابی، مزایده و تخلیه………………………………………. ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منابع مقاله b (1254)

– پیری جمعیت مزرعه؛– بهره وری پایین کشاورزی (ویت،2012).8-2 بیکاری جوانان روستاییبیکاری به عنوان یکی از چالش های عمده ای است که باعث کاهش سرعت بهبود توسعه و همچنین پیشرفت های اقتصادی می شود (علیا54، ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (1253)

2-5- پیشینه تحقیقات انجام شده44روش‎شناسی پژوهش فصل سوم3-1- مقدمه473-2- روش پژوهش473-3- جامعه آماری پژوهش483-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه483-5- نتایج آزمون بارتلت جهت کفایت نمونه493-6- روشهای گردآوری اطلاعات503-7- پرسشنامه پژوهش503-8- بررسی روایی و پایایی ادامه مطلب…

پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان b (1252)

1-6-2 . روشهای تعیین متغیر مستقل……………………………………………………………………………………………….. 81-7 . روش تعیین متغیر وابسته …………………………………………………………………………………………………. 91-8 . متغیرهای کنترل ……………………………………………………………………………………………………… ………. 9 1- 9 . قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… 101- 10 .جامعه آماری(N) …………………………………………………………………………………………………………………. 101-11 . نمونه آماری(n) ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد b (1251)

2-2- اهداف مدیریت منابع انسانی182-2-1- هدفهای اجتماعی182-2-2- هدفهای سازمانی182-2-3- هدفهای عملیاتی192-2-4- هدفهای فردی192-3- جایگاه نظام پاداش در مدیریت منابع انسانی192-4- رابطه پاداش و انگیزش202-5- تعریف انگیزش222-6- نشانه‌های انگیزش232-7- نظریات انگیزشی232-7-1- نظریه‌های محتوایی232-7-2- نظریه‌های فرآیندی282-8- انواع ادامه مطلب…

پایان نامه ها

تحقیق رایگان b (1250)

چاقی و تعادل انرژی15اتیولوژی چاقی16تأثیر سن بر چاقی16سبک زندگی18عوارض چاقی21ترمودینامیک چاقی و از دست دادن وزن24عدم تحرک بعنوان دلیل برای چاقی26تعادل درشت مغذی های رژیم26کاهش مطلوب وزن26اثرات ورزش بر کاهش وزن27روش های مرسوم کاهش وزن ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد b (1249)

1-6 -فرضیات تحقیق…………………………………………………………..101-7 – تعریف اصطلاحات به صورت مفهومی و عملیاتی…………………………………10فصل دوم:مروری برادبیات تحقیق وپیشینه تحقیق2-1- مقدمه………………………………………………………………….132- 2-اختلال سلوک……………………………………………………………142-3-علل اختلال سلوک…………………………………………………………162-4 -سبب شناسی اختلالات روانی………………………………………………..16 2 -4-1 -عوامل زیستی………………………………………………………16 2-4-2 -ناهنجاریهای کروموزومی………………………………………………17 2-4-3- ژن های ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منابع تحقیق b (1248)

5-2- مرور ادبیات پیکر بندی زنجیره تامین در شرایط عدم قطعیت316-2- نتیجه گیری35فصل سوم- مدل زنجیره تامین پیشنهادی371-3-مقدمه372-3- ساختار مدل پیشنهادی381-2-3- مجموعه ها382-2-3- پارامترها393-2-3- متغیر ها404-2-3- محدودیت ها415-2-3- توابع هدف456-3-نتیجه گیری47فصل چهارم- تصمیم گیری چند ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منابع مقاله b (1247)

پیشینه علمی تحقیق6سؤالات تحقیق9فرضیههای کلی تحقیق10ضرورت انجام تحقیق10مراحل و روش تحقیق11جامعه آماری تحقیق12نوآوریهای تحقیق13فصل اول: تعاریف و مفاهیم بنیادین15مقدّمه161-1- واژه شناسی171-1-1- تعریف لغوی تربیت171-1-2- تعریف اصطلاحی تربیت191-1-3- اهمیت و ضرورت تربیت دینی دانش آموزان211-1-3-1- نقش ادامه مطلب…

پایان نامه ها

دانلود تحقیق b (1209)

2-2 تعریف فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………………………………132-3 ویژگی های فرهنگ…………………………………………………………………………………………………………….15 2-4 فرهنگ سازمان…………………………………………………………………………………………………………………..17 2-5 نقش فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………………………………. 192-6 عوامل موثر بر فرهنگ سازمان ……………………………………………………………………………………………..222-7 الگوهای تبیین و شناخت فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………232-7-1 الگوی پارسونز ………………………………………………………………………………………………………………23 2-7-2 الگوی رابینز …………………………………………………………………………………………………………………242-7-3 الگوی ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منبع تحقیق b (3959)

دکتری نشانی محل کار:……………………………………………………………………………………………………………………………………تلفن‏ منزل:……………………… تلفن‌همراه:………………………..تلفن‌محل کار:………………………..دورنگار:………………..پست الکترونیک(Email) : ……………………………………………………..نحوه همکاری با واحد کرمانشاه: تمام وقتنیمه وقتمدعو 4- اطلاعات مربوط به پایان‏نامه:الف- عنوان تحقیق فارسی:مقایسه میزان شیوع هراس اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسرب ادامه مطلب…